The PDMI shares its concern for those impacted by COVID-19. We continue to monitor all developments with the ongoing pandemic. More information on our next event — PDMI West scheduled for Sept. 14-16 at Pendry San Diego — is coming soon. Stay safe. 

Speaker Bios

Ի՞նչ նյութերից է պատրաստվում Metal Factoy ընկերության ապրանքները:


Մեր ողջ արտադրանքը պատրաստվում է տեղական հումքից՝ պողպատի թիթեղից և ցինկից:
Ունե՞ք արդյոք առաքման ծառայություն:


Այո, առաքումը գործում է ինչպես Երևանում, այնպես էլ մարզերում:
Կատարու՞մ եք արդյոք ապրանքների մեծածախ վաճառք:


Այո, Metal Factory-ն կատարում է ապրանքների մեծածախ վաճառք ավելի ցածր գներով:
Ընդունու՞մ եք արդյոք պատվերներ:


Այո, մենք ընդունում ենք անհատական պատվերներ և պատրաստում արտադրանք՝ Ձեր նախընտրած նյութերով ու պարամետրերով:

©2020 Definitive Media Group. All rights reserved.

 

Mailing Address: 668 N. Coast Hwy. #181

Laguna Beach, CA 92651

Email: cust_svc@definitivemediagroup.com

Phone: (949) 549-4273

Reproduction — in whole or in part — is prohibited without written permission.

Nicole Cordero led a powerful panel discussion about the U.S. Hispanic marketplace at PDMI West 2019 in San Diego. PDMI members can listen to audio of this educational session (and many others) through the PDMI Member Portal.

Mailing Address: 668 N. Coast Hwy. #181

Laguna Beach, CA 92651

Email: cust_svc@definitivemediagroup.com

Phone: (949) 549-4273

Reproduction — in whole or in part — is prohibited without written permission.

©2020 Definitive Media Group. All rights reserved.